bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Hỗ trợ >Hóa đơn điện tử > Các mẫu biên bản điều chỉnh, hủy hóa đơn điện tử

Các mẫu biên bản liên quan

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Trong trường hợp hóa đơn điện tử đã lập bị sai thông tin khách hàng và khách hàng có nhu cầu muốn chỉnh sửa thông tin trên hóa đơn lại cho chính xác, bên bán và bên mua sẽ cùng thống nhất lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký và đóng dấu của hai bên, mỗi bên giữ một bản để khai báo khi cơ quan thuế kiểm tra.

 

Tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn:

Biên bản hủy, thu hồi hóa đơn

Trong trường hợp bên bán đã lập và giao hóa đơn nhưng khách hàng muốn muốn hủy bỏ dịch vụ, hàng hóa đã mua hoặc hóa đơn điện tử đã lập bị sai thông tin khách hàng và khách hàng có nhu cầu muốn hủy bỏ hóa đơn và lập hóa đơn mới thay thế, bên bán và bên mua sẽ cùng thống nhất lập Biên bản hủy hóa đơn có chữ ký và đóng dấu của hai bên, mỗi bên giữ một bản để khai báo khi cơ quan thuế kiểm tra. Theo như biên bản hóa đơn đã lập sẽ được thu hồi và hủy bỏ, không còn giá trị pháp lý nữa.

Tải về mẫu biên bản hủy, thu hồi hóa đơn:

 

Share Print