bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Hỗ trợ >Hóa đơn điện tử > Hóa đơn điện tử là gì

Hóa đơn điện tử là gì

Hóa đơn là chứng từ trong đó có những thông tin mua, bán hàng hóa do người bán lập, ghi nhận. Theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ, qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức bao gồm hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử

Thông tư 32/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/03/2011:

Nội dung trên hóa đơn điện tử

 

 

Share Print