bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Hỗ trợ >Hóa đơn điện tử > Văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử

Các văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử

 

Thông tư 32/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/03/2011

Tải định dạng Word:

Tải định dạng PDF:

Công văn 2402/BTC-TCT ban hành ngày 23/02/2016 về việc hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử:

Tải định dạng pdf:

 

Share Print