bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Sản phẩm > Phần mềm quản lý đào tạo (EMIS) > Tính năng tiêu biểu 

Khả năng mở của hệ thống

Khả năng tùy biến cao

Hệ thống cho phép người sử dụng dễ dàng tùy biến, thay đổi các công thức xét duyệt sinh viên (Xét duyệt lên lớp, Xét duyệt tư cách dự thi, Xét làm đồ án, Xét duyệt TN....). Khi có sự thay đổi về quy chế , quy định, chương trình có thể được tùy biến để đáp ứng theo yêu cầu sử dụng.

Bảo mật và phân quyền

Hệ thống cho phép nhiều đối tượng thuộc các nhóm người dùng khác nhau tham gia sử dụng, Để đảm bảo an toàn dữ liệu hệ thống cung cấp các hình thức bảo mật sau: - Phân quyền sử dụng cho các đối tượng chi tiết đến từng chức năng, báo cáo. - Phân quyền quản lý, truy xuất dữ liệu theo từng đối tượng thông tin. Quản trị hệ thống có thể phân quyền xem, sửa dữ liệu cho từng đối tượng thông tin. - Phân quyền truy xuất dữ liệu theo phòng ban: Dữ liệu điểm, kết quả học tập của học sinh viên được quản lý cao nhất tại phòng đào tạo. Tuy nhiên phòng đào tạo có thể phân quyền quản lý điểm về các khoa. Giáo vụ khoa chỉ có thể quản lý điểm của khoa mình mà không được phép truy xuất dữ liệu của khoa khác.

Share Print