bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Sản phẩm > Phần mềm quản lý đào tạo (EMIS) > Các chức năng

Các chức năng của phần mềm

Quản lý thông tin học sinh - sinh viên

Quản lý và lập kế hoạch đào tạo

Quản lý, đánh giá kết quả học tập

Quản lý tín chỉ

Quản lý ký túc xá

Quản lý thu phí và công nợ của sinh viên

Quản lý nhân sự - giáo viên

Quản lý tài chính

Quản lý tài sản, cơ sở vật chất

Share Print