bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Sản phẩm > Phần mềm quản lý đào tạo (EMIS) > Yêu cầu hệ thống

 

-  Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2000 Enterprise Edition

-  Microsoft .NET Framework 1.1

Share Print